Beredskap og sikkerhet –
havets to store utfordringer

Null døde sjøfolk. Det har vært både vår og Norges visjon i uminnelige tider, men vi har ikke kommet dit enda. Derfor må vi stille enda hardere krav, ta i bruk de ressurser vi kan og bruke de enkle og gode løsningene som allerede eksisterer, for å nå målet.

I Norge forventer vi med rette at staten skal ta hånd om sikkerheten og velferden til innbyggerne. På landjorden stemmer nok dette, men til havs er det rom for forbedring, og løsningen er enkel: Ta i bruk den hjelpen det kompetente næringslivet har å tilby.

Norges havområde er hele fem ganger større enn landarealet, og det er åpenbart utfordrende å opprettholde tilstrekkelig overvåkning samtidig som man har ressurser til å håndtere potensielle hendelser. Selv om kompleksiteten er stor, er det nødvendig å forsøke å møte denne utfordringen. Dessverre indikerer dagens situasjon at det ikke gjøres nok.

Sammenlignet med beredskapen på land blir bildet ekstra tydelig. Den offentlige beredskapen til sjøs består for øyeblikket av 35 fartøy. Hvis vi skulle ha tilsvarende beredskap på land, ville det tilsvart kun totalt syv kjøretøy - tre politibiler, to brannbiler og to ambulanser til å dekke hele landet.

Det er for lite.

Denne sammenligningen peker på et klart gap i beredskapen til sjøs, og det understreker behovet for økte ressurser og tiltak. Med tanke på Norges betydelige maritime områder er det nødvendig å investere i både overvåkningssystemer og beredskapsressurser. Det er på høy tid å revurdere og forsterke strategiene for å beskytte våre maritime områder.

Lik behandling til sjøs for alle er en selvfølge, men de av oss som faktisk har vært ute på havet, erfarer at ikke alle blir like godt ivaretatt. Dette er ikke kritikk av jobben som gjøres, men heller en erkjennelse av at det er rom for forbedringer. Det er på tide å jobbe sammen for å sikre at alle sjøfolk kan føle seg trygge.

Det bor sjøfolk i 355 av landets 356 kommuner, og ikke alle kommuner er like godt rustet til å håndtere en hendelse til sjøs. Den geografiske spredningen understreker behovet for en mer helhetlig tilnærming, der alle deler av landet blir like godt ivaretatt. Det krever samarbeid og innsats fra alle parter for å sikre at lik behandling på sjøen ikke bare er en visjon, men en realitet som strekker seg til hver krok av landet vårt.

Derfor er Norseye til.

Gjennom vår unike kompetanse og teknologi har vi muligheten til å koordinere hele hendelsesforløpet fra start til slutt. Norseye sine digitale verktøy er i særstilling globalt, og de gir umiddelbar oversikt over nødvendig informasjon for effektiv håndtering av hendelser – både for de berørte fartøyene og fartøyene i nærheten. Norseye har god oversikt over alt fra mannskapslister og plantegninger til sikkerhetsutstyr og andre ressurser. Denne omfattende oversikten er avgjørende for å kunne håndtere situasjoner raskt og effektivt. Når denne teknologien samtidig håndteres av personell med lang erfaring med krisehåndtering – både teoretisk og operativt – gir det Norseye en unik posisjon til å levere tjenester og støtte som myndigheter og andre trenger i en maritim krisesituasjon. Vår målsetning er å være en pålitelig partner som bidrar til å skape trygghet og tilby effektiv respons i møte med maritime utfordringer.

I en verden i stadig endring står Norge i tillegg overfor nye utfordringer som myndighetene ikke er rustet til å håndtere alene. Trusselbildet endrer seg, økt unormal aktivitet på havet, vekst i nye næringer og konkurranse om havområdene skaper en uoversiktlig situasjon. For å takle dette raskt og effektivt er Norseye klare til å bidra. Vår teknologi og kompetanse gir mulighet for å skape et helhetsbilde av havet som er enkelt å forstå, samtidig som avvik kan håndteres på en smidig måte.

Målet vårt er enkelt og godt, og vi står klare for å levere på det. Med Norseye blir havet tryggere og sikrere. Trygt for de som lever av og med det, og sikret mot et trusselbilde i skarp endring.

Photo gallery

Aliquam purus sit amet luctus venenatis lectus magna. Iaculis eu non diam phasellus. Bibendum est ultricies integer quis auctor.